QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH

Các quy định, chính sách được ban hành nhằm thống nhất quy trình quản lý vận hành trên website thương mại điện tử hangtotnhapkhau.com. Hàng Tốt Nhập Khẩu có quyền thay đổi nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của Quý khách hàng và tuân thủ theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử. Để đảm bảo quyền lợi của mình, Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định, chính sách này.

* Hàng Tốt Nhập Khẩu được quyền chủ động thay đổi các Quy định chính sách sao cho phù hợp với tình hình thực tại mà không cần thông báo trước.